استان البرز

ايقربلاغ

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ استان البرز خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

دست من گير كه اين دست

همان است كه من

سالها

از غم هجران تو بر سر زده ام.

[ دوشنبه 17 شهریور1393 ] [ 4:4 بعد از ظهر ] [ مهدي كوليوند ]

[ ]

ارتباط چشمان پشه با زخم های ابا عبد الله (ع) در روز عاشوراء ! ...

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ع): ﺑﺮ ﺑﺪﻥ ﺟﺪ ﻏﺮﯾﺐ ﻣﺎ ۱۹۵۰ ﺯﺧﻢ ﺯﺩﻧﺪ.ﺳﺌﻮﺍﻝ شد: ﯾﺎﺑﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﮕﺮ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ) ﻣﮕﺮ ﯾﮏ ﺑﺪﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﻃﺎﻗﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﮕﺮﯾﮏ ﺑﺪﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺣﺠﻢ ﺩﺍﺭﺩ.
1950 را به خاطر داشته باشید و اینک ماجرای پشم پشه ...
ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻗﺴﻢ ﻧﯿﺰﻩ ﺑﺮﺟﺎﯼ ﻧﯿﺰﻩ ﻣﯿﺰﺩﻧﺪ،
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﺟﺎﯼ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ، ﺗﯿﺮ ﺑﺮﺟﺎﯼ ﺗﯿﺮ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ .

ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﺑﻦ ﺷﻬﺮ ﺁﺷﻮﺏ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ(ص) ﺑر ﻣﻨﺒﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪکه ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﭼﻬﺎﺭ، ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺩﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻧﺪ، ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ (ع) ﭘﺎﺋﯿﻦ ﭘﻠﻪ ﻱ ﻣﻨﺒﺮ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻧﺪ، ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ (ص) ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪﺣﺴﯿﻦ (ع) ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ :
ﺗَﺮَﻕَ ﻋَﻴﻦَ ﺑَﻘَﻪ (ﺗﺮﻕ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺎ ﺑﺎﻻ )
ﻋﯿﻦ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺸﻢ
ﺑﻘﻪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺸﻪ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟؟؟
ﭼﺮﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺪﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺎ
ﺑﺎﻻ ﺍﯼ ﭼﺸﻢ ﭘﺸﻪ!!!
ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ هزﺍﺭ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ!!!
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻭ ﺍﻧﺪﯼ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ) ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴﺮﺯﺍ ( ﮐﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻮﺩﻧﺪ،
ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻧﮓ ﺭﻓﺖ، ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﻗﺠﺮﯼ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺗﺸﺮﯾﻒ
ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ
ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻪ ﺯﯾﺮﺵ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺩﺭﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ .
ﻣﺎ ﻣﺎ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﭘﺸﻪ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﯿﻢ ﺯﯾﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ ...
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ! ﺟﻨﺎﺏ ﻓﺮﻫﺎﺩﻣﯿﺮﺯﺍ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ
ﻭ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﯿﺮﺯﺍ
ﺷﻤﺮﺩﯾﻢ ۱۹۵۰ ﺷﮑﺎﻑ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﭘﺸﻪ ﺍﺳﺖ !!
ﯾﮏ ﺩﻓﻌﻪ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﻧﺸﺴﺖ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺯﺩﻥ !
ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﺷﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﯿﺮﺯﺍ، ﻣﺎ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ
ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ؟! ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭼﺸﻢ ﭘﺸﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ
ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺳﻮﺭﺍﺥ، ﺷﻤﺮﺩﯾﻢ ﻭ
ﺩﯾﺪﯾﻢ ۱۹۵۰ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﺍﺭﺩ !!
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ! ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ
ﺳﺎﻝ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﺮﻑ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ ﺑﻪ
ﺍﺑﺎﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭼﺸﻢ
ﭘﺸﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﮐﺮﺩ !!!!
ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﯿﺘﯽ ﺷﻌﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ : " ﺯﺧﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ
ﭘﯿﮑﺮﺕ ﺣﮏ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺟﺴﻢ ﺑﯽ ﺟﺎﻧﺖ ﻣﺸﺒﮏ
ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ"
اگر حماسه ی عاشورا فرهنگ ایثار ومكتب پاك اهل بیت (ع)
به مارسیده است فقط با مجالس و عزاداریها و اشكهای پدران ومادران:) گذشته ی ما بوده است.
مبادا باقبول شبهات مجالس سیدالشهدا (ع).را كم رنگ كنیم
كه بدون شك از اسلام ناب محمدی جدا خواهیم شد
یاحسین علیه السلام

[ سه شنبه 4 شهریور1393 ] [ 7:50 قبل از ظهر ] [ مهدي كوليوند ]

[ ]

اين امام زاده كه اسم درستي ازآن در دست نيست داراي بناي  بسيار زيبايي به هم راه سقف بوشي از جنس تيرچه چوب وگل در آن بكار رفته بر بلندي يك كوه در روستاي كهوان از توابع شهرستان آبيك قزوين قرار دارد.

ا

[ شنبه 1 شهریور1393 ] [ 3:13 بعد از ظهر ] [ مهدي كوليوند ]

[ ]

 
" بعضی ها خیال می کنند اگر گریه نکنند، نمی شود! این غلط است. درست است که ما از امام درخواست دعا می کنیم،ولی در تاریخ یا روایات حتی یک مورد هم سراغ نداریم که در زمان پیامبر (ص) یا ائمه (ع)، فردی آمده و در حضور آنها گریه کرده باشد تا آنان در حقش دعا کنند.
 
من در حرم پیامبر یا ائمه که مشرف می شوم،عقب عقب بر نمی گردم بلکه زیارت می کنم و باز می گردم، چون جایی ندیدم نوشته شده باشد که کسی در حضور پیامبر(ص) عقب عقب برگشت.زنده و مرده که فرق نمی کند.بنابرآنچه از روایات داریم، اگر کسی در حضور خود پیامبر(ص) عقب عقب بر می گشت، پیامبر منع می کرد.بنابراین، از سیره پیامبر(ص) نمی شود این مطلب را استنباط کرد.
 
همچنانکه از امام علی(ع)نقل می کنند روزی از کوفه به مدائن رفت و در آنجا افرادی را که عادت کرده بودند جلوی اسب حکّامشان بدوند، از این کار منع کرد.در جایی هم نیامده که در زمان پیامبر(ص) کسی از ایشان دعا خواسته و بعد گریه کرده باشد که یا رسول الله، برایم دعا کن."

[ یکشنبه 26 مرداد1393 ] [ 9:12 قبل از ظهر ] [ مهدي كوليوند ]

[ ]

 

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

 

[ چهارشنبه 15 مرداد1393 ] [ 9:57 قبل از ظهر ] [ مهدي كوليوند ]

[ ]

چرا رفتی چرا من بی قرارم


به سر سودای آغوش تو دارم …


نگفتی ماه تا امشب چه زیباست


ندیدی جانم از غم نا شکیباست


چرا رفتی چرا من بی قرارم


به سر سودای آغوش تو دارم

 

خیالت گرچه عمری یار من بود


امیدت گرچه در پندار من بود


بیا امشب شرابی دیگرم ده


ز مینای حقیقت ساغرم ده


چرا رفتی چرا من بی قرارم


به سر سودای آغوش تو دارم

چرا رفتی چرا من بی قرارم


به سر سودای آغوش تو دارم


نگفتی ماه تا امشب چه زیباست


ندیدی جانم از غم نا شکیباست


چرا رفتی چرا من قرارم


به سر سودای آغوش تو دارم

 

دل دیوانه را دیوانه تر کن


مرا از هردو عالم بی خبر کن


بیا امشب شرابی دیگرم ده


ز مینای حقیقت ساغرم ده


ز مینای حقیقت ساغرم ده

چرا رفتی چرا من بی قرارم


به سر سودای آغوش تو دارم…

[ پنجشنبه 2 مرداد1393 ] [ 9:5 قبل از ظهر ] [ مهدي كوليوند ]

[ ]

خرد را یافتم گفتم علی کیست؟
بگفت آنکس که وصفش حدّ کس نیست
علی حسنیست در آئینه غیب
که وصفش از زبان ما بود عیب
علی ویران نشین عرش پیماست
از این پایین تر آز آن نیز بالاست
نه لوح و نه سپهر و نه قلم بود
علی عبد خدا پیش از عدم بود
علی روشنگر پیش از زمانهاست
علی خورشید آن سوی مکانهاست
علی چشم خدا دست خدا بود
خدا داند که کی بود و کجا بود
چه می گویم – که می داند علی کیست؟
علی اعجوبه ای در ملک هستیست
علی با آنکه از هر اوج بالاست
به هر کس بنگری گوید وی از ماست
علی ماهی که در هر دل خروشید
بیک شب در چهل منزل درخشید
علی هم حق بود هم محور حق
گواهی می دهد پیغمبر حق
علی آه دل بشکسته دلهاست
علی فریاد از عصیان خجلهاست
که غیر از او به قاتل شیر بخشید
شب معراج نشنیدی که احمد
در آن خلوت سرای حی سرمد
بهر جانب که چشم خویش بگشود
علی بود و علی بود و علی بود

[ جمعه 27 تیر1393 ] [ 0:48 قبل از ظهر ] [ مهدي كوليوند ]

[ ]
امیرالمومنین علی علیه السلام:إذا رأیتم الرایات السود فالزموا الأرض ولا تحرکوا أیدیکم ولا أرجلکم ثم یظهر قوم ضعفاء لا یُوبه لهم قلوبهم کزُبَر الحدید هم أصحاب الدولة لا یفون بعهد ولا میثاق یدعون إلى الحق ولیسوا من أهله "أسماؤهم الکنى ونسبتهم القرى” حتى یختلفوا فیما بینهم ثم یؤتی الله الحق من یشاء..."

"زمانی که پرچم های سیاه را دیدید از جای خود حرکت نکنید - به این معنا که دعوت آنان باطل است و نباید به کمک آنان بشتابید - سپس قومی ضعیف ظاهر می شوند که قلب هایشان مانند براده های آهن سخت است، آنها وفادار به هیچ عهدی نیستند، به حق فرا می خوانند در حالیکه از آن نیستند، اسامی شان، کنیه و نسبت هایشان از نام شهرها گرفته شده؛ تا اینکه در بین خود اختلاف نظر پیدا می کنند و خداوند اهل حق – هر کسی که بخواهد- را ظاهر می سازد..."

از کتاب "احقاق الحق و ازهاق الباطل" معروف به احقاق الحق نوشته شهید قاضی نورالله شوشتری
........................
گفته می شود ممکن است مقصود امیرالمومنین علیه السلام همین گروه تروریستی"داعش" باشد.
کسانی که پرچم های سیاه دارند، اسامی شان، کنیه است مانند "ابو مصعب، ابوالبراء و..." و نسبت هایشان به شهرها می رسد مانند "البغدادی، الحرانی و..." .
 

[ دوشنبه 16 تیر1393 ] [ 7:45 قبل از ظهر ] [ مهدي كوليوند ]

[ ]

[ دوشنبه 9 تیر1393 ] [ 11:28 قبل از ظهر ] [ مهدي كوليوند ]

[ ]

[ دوشنبه 9 تیر1393 ] [ 8:52 قبل از ظهر ] [ مهدي كوليوند ]

[ ]

نمونه ای از کیک طلاق که این روزها در بعضی نقاط تهران مد شده؟!!!!

 

 

[ دوشنبه 19 خرداد1393 ] [ 7:41 قبل از ظهر ] [ مهدي كوليوند ]

[ ]

همه چيز خوب وآرومه...

همه چيز آرومه ،آرومه

[ پنجشنبه 8 خرداد1393 ] [ 6:22 بعد از ظهر ] [ مهدي كوليوند ]

[ ]

مبعث نشانه تفكر و تعقل در اسلام است

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری جشن بزرگ مبعث به میزبانی سازمان آرامستانهای شهرداری کرج، تداوم چنین جشن هایی را موجب تقویت روحیه پرسنل این سازمان که در شرایط خاصی ایفای خدمت می کنند، دانست و اظهار داشت: مبعث نشانه تفكر و تعقل در اسلام است.
محمدجواد کولیوند در ادامه افزود: مبعث پيامبر (ص) نشان مي‌دهد كه اسلام دين تفكر و تعقل است. عضو خانه ملت به بيان احاديث و روايات در باره فضايل ماه رجب پرداخت و افزود: در اين ماه رحمت خدا بر بندگان سرازير مي‌شود و همه آن به اين دليل است كه انسان به مرحله خودسازي برسد. وی با بیان اینکه عید مبعث رسول اکرم (ص) یکی از اعیاد بزرگ اسلامی و نمادی برای وحدت بیشتر مسلمانان است، خاطر نشان کرد: روز بیست و هفتم رجب سالروز بعثت نبی مکرم اسلام (ص) و نزول نخستین پیام آسمانی برای آن بزرگوار در بین مسلمانان از ارزش و احترام خاصی برخوردار است. وی اضافه کرد: با نازل شدن نخستین آیه های قرآن کریم، رسالت پیامبر اکرم (ص) برای هدایت بشریت به سوی خداپرستی و توحید آغاز شد.

[ سه شنبه 6 خرداد1393 ] [ 6:16 بعد از ظهر ] [ مهدي كوليوند ]

[ ]

علل سقوط حكومت هخامنشيان را در يك صفحه توضيح دهيد؟

علل سقوط حكومت اشكانيان را در يك صفحه توضيح دهيد؟

علل سقوط حكومت صفويان را در يك صفحه توضيح دهيد؟

علل سقوط حكومت پهلوي را در يك صفحه توضيح دهيد؟

 

[ پنجشنبه 1 خرداد1393 ] [ 7:59 قبل از ظهر ] [ مهدي كوليوند ]

[ ]

در پی اقدام برخی گروهها در جریان سفر"سیدحسن خمینی" به بروجرد و حمایت فرماندار بروجرد از آنها و لغو سخنرانی سید حسن خمینی، حسن روحانی رییس جمهور شخصا دستور عزل فرماندار و توبیخ استاندار لرستان را صادر کرد.

نظرمدير وبلاگ:

احسنت به رئيس جمهور قاطع ومدبر زمان سنج.جناب رئيس جمهور خوب بود اين همه عجله در برخورد وعزل وتوبيخ را در ساير مسائل كشور هم رعايت واعمال نماييد.چطور است كه شما وتيم كاريتان در برخورد با گراني هاي كمر شكن با فساد خانمان سوز واشتغال زير صفر وهزاران مشكل ديگر جامعه تا اين حد قاطع نيستيد اقاي رئيس جمهور بهتر است كمي هم به فكر مردم باشيد واز حركات بچه گانه دست برداريد.شان رئيس جمهور يك كشور بزرگ مانند ايران بالاتر از اينست كه خود را وارد بازيهاي سياسي نخ نما بنمايد.آقاي روحاني كمي به اعصابتان مسلط باشيد وقبل از عمل كمي هم فكر كنيد كه يك ساعت فكر كردن بهتر از 70سال عبادت بيان شده....موفق باشي دكتر.

[ شنبه 27 اردیبهشت1393 ] [ 9:58 قبل از ظهر ] [ مهدي كوليوند ]

[ ]